Lietošanas noteikumi2022-08-31T08:19:10+00:00

Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi“) attiecas uz lietotājiem, kuri vēlas piekļūt un izmantot SIA “Osmo Latvija” vietni (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne“). Lai izmantotu tīmekļa vietni, Jums ir jāievēro šādi noteikumi. Ja nepiekrītat turpmāk minētajiem noteikumiem un SIA “Osmo Latvija” Privātuma politikai, Jums nevajadzētu izmantot tīmekļa vietni un tās pakalpojumus.

SIA “Osmo Latvija” patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt un pārveidot Tīmekļa vietnes tiesības, saturu un pakalpojumus. SIA “Osmo Latvija” arī patur tiesības veikt šādas izmaiņas, tāpēc jums regulāri jāpārskata šis dokuments tīmekļa vietnē un jāņem vērā visas izmaiņas. Apmeklējot vietni pēc jebkādām tajā veiktajām izmaiņām, Jūs automātiski piekrītat atjauninātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Internetveikala lietošanas noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.osmolatvija.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.3. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.4. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.5. “Noteikumi” – šie “Internetveikala lietošanas noteikumi”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu www.osmolatvija.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.6. “Privātuma politika” – SIA “Osmo Latvija” apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot www.osmolatvija.lv.

1.7. “Veikals” – SIA “Osmo Latvija” birojs/veikals, adrese: Brīvības gatve 369, k-1, Rīga, LV-1024.

1.8. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts distances līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam.

1.9. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma “Esmu izlasījis un piekrītu mājas lapas lietošanas noteikumiem”. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu saistītos noteikumus.

2.2. Kad Pircējs ir izvēlējies preci, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības no kurām pēdējā ir veikt pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibināts pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.3. Pasūtot preces, Pircējam sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

2.4. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts SIA “Osmo Latvija” datubāzē Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus SIA “Osmo Latvija” šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, SIA “Osmo Latvija” izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

4. Pircēja saistības

4.1. Pircējam, izmantojot www.osmolatvija.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šīs Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un Privātuma noteikumi un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

4.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

5. Pārdevēja saistības

5.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. SIA “Osmo Latvija” apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu un Privātuma politikas, un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

5.3. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

5.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, par to informē Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni vai sūtot e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja prece tiek aizstāta ar līdzīgu vai analoģisku cita Pārdevēja preci, Pārdevējs, kurš nespēj piegādāt Pircēja izvēlētās preces, apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

5.5. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

6. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Preču cenas www.osmolatvija.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir. Preces cena, kas norādīta www.osmolatvija.lv interneta veikalā var atšķirties no preces cenas, kas ir pie preces Pārdevēja birojā/veikalā. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

6.2. Lai iegādātos preces interneta veikalā jāveic šādi soļi:

6.2.1. jāizvēlas preces (vai preces), pievienojot to “Iepirkuma grozam”.

6.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”.

6.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Veikt pasūtījumu”.

6.3. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties izmantojot internetbanku.

6.4. Preču pasūtījums tiek apstiprināts tajā pašā vai nākamajā darba dienā, kad pārdevējs saņem samaksu par precēm. 

6.5. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

6.6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot Tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

7. Preču piegāde

7.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem.

7.1.1. Preču piegāde uz norādīto adresi:

7.1.1.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

7.1.1.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

7.1.1.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

7.1.1.4. Pārdevējs izsūta preces uz norādīto adresi tajā pašā vai nākamajā darba dienā, pēc preču apmaksas saņemšanas, par apmaksas saņemšanu paziņojot Pircējam, nosūtot informatīvu e-pastu uz pasūtījumā norādīto epastu. Preces tiek piegādātas divu līdz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas.

7.1.1.5. Ja pircējs nav sasniedzams norādītajā adresē piegādes dienā, sūtījums automātiski tiek pārvirzīts uz tuvāko Venipak “PickUp” punktu.

7.1.2. Pircējs preces bez maksas var saņemt SIA “Osmo Latvija” birojā iepriekš par laiku vienojoties ar Osmo Latvija pārstāvjiem, bet ne ātrāk, kā ir saņemta informācija no Pārdevēja par apmaksas saņemšanu. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un SIA “Osmo Latvija” pārstāvim jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Pircējam prece Osmo Latvija birojā jāizņem ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas.

7.2. Norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem.

8. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

8.1. SIA “Osmo Latvija” nav atbildīgs par to, ka pārdotās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc preču aprakstos norādītajām preču īpašībām. Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.

9. Preču atgriešana

9.1. Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit dienu laikā  atteikties no www.osmolatvija.lv interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

9.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci.

9.3. Lai atgrieztu preces pircējam ir jānosūta e-pasts uz info@osmolatvija.lv, vēstulē norādot šādu informāciju:

9.3.1. Pasūtījuma numurs

9.3.2. Atgriežamās prece nosaukums

9.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

9.5. Pārdevējs četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

9.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

9.7. Atgrieztās preces nedrīkst būt izmantotas un tām jābūt oriģinālajā iesaiņojumā.

10. Mārketinga pasākumi

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var piemērot dažādas akcijas, izmantojot akcijas kodus, par tiem izplatot informāciju sociālajos medijos.

Vietnes nelikumīga izmantošana

Jums nav tiesību modificēt, pārsūtīt vai pārdot no vietnes saņemto informāciju, datus, programmatūru vai pakalpojumus un nodot tās trešajām personām. Jums nav atļauts izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus ļaunprātīgos vai nelikumīgos veidos, piemēram, sūtot nevēlamu pastu, izplatīt surogātpastu trešajām personām, izmantojot nepatiesu identitāti vai nepatiesu e-pasta adresi, un maldinošu informācija par jūsu identitāti vai ziņojuma avotu. Jūs nedrīkstat izmantot Vietni “Osmo Latvija”, tās meitasuzņēmumu vai partneru neslavas celšanai.

Piekļuve vietnes saturam

SIA “Osmo Latvija” patur tiesības ierobežot piekļuvi vietnes sniegtajiem pakalpojumiem vai veikt tehniskas vai citas izmaiņas Tīmekļa vietnes darbības režīmā. SIA “Osmo Latvija” patur tiesības, bet ne atbildību, uzraudzīt visus materiālus, kas ievietoti vietnē, komentēt, pārvietot vai noņemt, ja šāda informācija ir aizskaroša, nelikumīga vai citādi pārkāpj šīs vietnes lietošanas noteikumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Šī vietne ir saistoša un aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām, starptautiskiem intelektuālā īpašuma (IPR) līgumiem un nolīgumiem. SIA “Osmo Latvija” pieder tiesības uz preču zīmēm vai rūpnieciskā dizaina tiesībām, ieskaitot autortiesības, uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek sniegti Tīmekļa vietnē. Jums netiek piešķirtas nekādas netiešas vai citas licencētas tiesības izmantot jebkādu preču zīmi, dizainu vai ar autortiesībām aizsargātu materiālu, kas pieder SIA “Osmo Latvija”, kā arī līdzīgus priekšmetus, kas pieder jebkurai trešajai pusei, kas minēta vietnē.

Atteikšanās

Vietnes saturs tiek sniegts tāds, kādu jūs to redzat, bez jebkādas garantijas. SIA “Osmo Latvija” neatbild par iespējamiem pārtraukumiem piekļuvē vietnei. SIA “Osmo Latvija” neuzņemas arī atbildību par vietnes kvalitātes standartiem vai tās piemērotību noteiktiem mērķiem vai par vietnes pakalpojumu un programmu nepareizu darbību. SIA “Osmo Latvija” nekādā gadījumā nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, izmaksām un peļņu, kas Lietotājam radušies saistībā ar iespējamu vai reālu Tīmekļa vietnes izmantošanu.

Vietne var saturēt saites uz citām trešo personu atbalstītām vietnēm. SIA “Osmo Latvija” aktīvi neuzrauga šo vietņu saturu un neatbild par sniegtā satura un informācijas precizitāti vai pakalpojumu kvalitāti vai šo saišu funkcionalitāti. Noklikšķinot uz reklāmas saitēm vietnē, jūs varat tikt novirzīts uz trešo personu atbalstītām vietnēm. SIA “Osmo Latvija” neuzņemas atbildību par trešo personu pakalpojumu sniedzēju darbībām. Par minēto vietņu darbību un mārketingu ir atbildīgs tikai katrs pakalpojumu sniedzējs.